Provozní řád areálu

Plné znění provozního řádu areálu Bechklubu Ládví.

Provozní řád venkovního areálu Beachklubu Ládví

1.              Působnost a účel provozního řádu

1.1.         Tento provozní řád se vztahuje na provoz celého venkovního areálu Beachklubu Ládví, bez čísla popisného na pozemku p. č. 2364/211, zapsaná na listu vlastnictví číslo 1612, katastrální území Kobylisy, obec Praha, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento provozní řád se dále vztahuje na všechna zařízení, ve kterých níže uvedený provozovatel poskytuje sportovní a pohybové služby veřejnosti (všechny tato zařízení dále označeny jen jako „areál“)

1.2.         Provozovatelem areálu je Beachklub Ládví z.s., IČO:22735135, se sídlem: Modřínová 1399, Praha 8, 18200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sz. 19033 

1.3.         Tento řád je účinný vůči všem návštěvníkům areálu, kteří jsou povinni se s ním seznámit a dodržovat veškerá jeho pravidla.

1.4.         V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník z areálu vykázán. V případě opakujícího se porušování tohoto řádu může být návštěvníkovi zakázán vstup na areálu na dobu neurčitou. 

2.              Obecná pravidla užívání areálu.

2.1.         Každý návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy haly dodržovat pokyny kompetentních osob.

2.2.         Užívání tréninkových ploch osobám mladších 12 let je možné pouze za přítomnosti odpovědného instruktora nebo za doprovodu zletilé osoby, která plně odpovídá za mladšího návštěvníka.

2.3.         Vstup na tréninkové plochy je povolen pouze osobám v tréninkovém oblečení a odpovídající obuvi. K převlečení a přezutí slouží vymezené prostory – šatny Není dovoleno užívat areál na boso, v ponožkách či v pantoflích, a to z bezpečnostních a hygienických důvodů. 

2.4.         Je zakázán vstup osob s ostrými předměty na tréninkové plochy.

2.5.         Vstup do areálu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Jejich užívání je v celém prostoru zakázáno.

2.6.         Kouření či manipulace s ohněm jsou v prostorách areálu zakázány. 

2.7.         Návštěvník areálu nesmí užívat vadné náčiní (překážky apod.), pokud se během jeho užívání o vadě dozví. V případě, že i nadále užívá vadné náčiní, nezodpovídá provozovatel za žádnou škodu či újmu, která je návštěvníkovi způsobena. Jakoukoliv vadu je návštěvník kompetentní osobě povinen oznámit bezodkladně poté, co se o ní dozví. 

2.8.         V případě, že dojde ke zranění, je návštěvník povinen zranění oznámit bezodkladně kompetentní osobě.

2.9.         Návštěvník je povinen neznečišťovat prostory areálu. 

2.10.      Je zakázáno trénovat mimo prostory učené k tréninku, zejména je zakázáno používat ke skokům či dopadům zábradlí a plot, vedení plynu či elektřiny, kontejneru, dveře apod.

Návštěvníci jsou povinni v případě probíhajících kurzů umožnit nerušený průběh tohoto kurzu.

Vnos cenností do tréninkových prostor je zakázán. Provozovatel neručí za věci odložené v prostorách areálu. K odložení a uschování osobních věcí slouží vymezené prostory – šatny, kde se osobní věci ukládají do uzamykatelných šatních skříní. 

3.              Bezpečnost užívání tréninkových ploch

3.1.         Provozovatel není odpovědný za zranění, která si vlastním zaviněním způsobí návštěvník při tréninku. Provozovatel upozorňuje, že návštěvníci trénují veškeré prvky na vlastní nebezpečí. 

3.2.         Návštěvník je povinen dodržovat pravidla bezpečného provozu, dbát na své fyzické možnosti a zohledňovat při užívání areálu svůj zdravotní stav, zkušenosti a dbát zdraví ostatních návštěvníků.

3.3.         Návštěvník si před použitím daného náčiní zkontroluje jeho povrch, vratkost a další vlastnosti důležité pro bezpečnost provedení plánovaného tréninku. 

3.4.         Všem návštěvníkům je výslovně doporučeno používání žíněnek v dopadových zónách při tréninku. V případě zranění způsobeného jejich nepoužitím není provozovatel za toto zranění odpovědný.  

3.5.         V případě, že kompetentní osoba zakáže návštěvníkovi s ohledem na jeho stav neprovádění konkrétního tréninkového prvku, je návštěvník povinen kompetentní osobu uposlechnout a dále se řídit jejími pokyny.

3.6.         Během cvičení je zakázáno používání sluchátek a mobilních telefonů. 

3.7.         Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořadí, ve kterém projeví zájem o konkrétní náčiní.

3.8.         Konzumace jakýchkoli potravin a nápojů je povolena pouze v prostoru recepce, šaten a terasy, nikoli v tréninkovém prostoru hřiště.

4.             Závěrečná ustanovení

4.1.         Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 01.04.2018.

 

Otevření Beachklubu Ládví od 19.4.

Od pondělí 19.4. spouštíme:

✅ tréninky pro dospělé
✅  pronájmy kurtů
✅  dětské kroužky

❌ sprchy a šatny uzavřeny

Dle nařízení vlády může být na kurtu 6 dvojic v dostatečné vzdálenosti. V případě, že nemáte na kurtu trenéra, který bude rozestupy hlídat, prosíme o dodržování rozestupů mezi dvojicemi.

K návštěvě Beachklubu Ládví je nutné být členemNaši snahou je ochránit všechny sportovce proti nákaze nemocí Covid-19. Z tohoto důvodu je nutné mít při návštěvě negativní antigenní test (nebo PCR) ne starší než 5 dní.